தர்பூசணி சுமூத்தி watermelon smoothie. summer drink idea,watermelon smoothie recipe in tamil,

தர்பூசணி சுமூத்தி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்:

தர்பூசணி
வனிலா ஜஸ்கிறீம் 1 போல்
ஐஸ்கட்டி தேவையான அளவு
தேசிப்புளி தேவையான அளவு
தேன் தேவையான அளவு

COMMENTS