உன் அன்புக்குள்ளே – எம்மவர் பாடல்!

பாடியவர்: ப்ரதட்ஷன்

பாடல் வரிகள்: கவியாழன்

இசை : வேர்ணன்

COMMENTS